Thẻ từ khách sạn O’LOK HT-800

3.300.000

Thẻ từ khách sạn O’LOK HT-800 là loại khóa chuyên dùng cho khách sạn, nhà khách và nhà nghỉ. Hay một cơ quan, tổ chức cần kiểm soát, quản lý các phòng 1 cách có tổ chức và hệ thống.

Call Now